Ještě není otevřeno :-)

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.LagionShop.eu

platné od 2019-11-01

Všeobecná ustanovení
Předmět smlouvy
Uživatelský účet a registrace kupujícího
Objednávka zboží a způsob uzavření kupní smlouvy
Místo plnění
Cena zboží a platební podmínky
Dodací lhůta
Dopravní podmínky, cena dopravného a balného
Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího-spotřebitele
Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřizování reklamací
Ochrana osobních údajů
Objednání zasílání novinek
Další práva, povinnosti a odpovědnost smluvních stran

1. Všeobecná ustanovení
1.1 Provozovatelem internetového obchodu www.LagionShop.eu je společnost Lagion Be s.r.o., DIČ/IČ: CZ24735809, se sídlem K Vodojemu 144, 267 21 Tmaň, Česká republika, e-mail: shop@LagionShop.eu (dále jen prodávající). Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169991. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost vlastní živnostenské oprávnění v oboru činnosti Velkoobchod a maloobchod.

1.2 Kupujícím je tuzemská fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.LagionShop.eu (dále jen kupující). Osobám s bydlištěm, sídlem či zasílací adresou mimo Českou republiku zboží prodávající zboží nedodává.

1.3 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozováného na internetové adrese www.LagionShop.eu, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.LagionShop.eu (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.4 Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.5 Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.LagionShop.eu mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku 10 těchto obchodních podmínek.

1.6 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou platné od data uvedeného v hlavičce tohoto dokumentu (datum uvedeno ve formátu: rok-měsíc-den). Prodávající si vyhrazuje právo bez oznámení kdykoliv vydat novou verzi obchodních podmínek a vyvěsit ji na stránkách internetového obchodu, aniž by tam ponechal starou verzi obchodních podmínek. Změny těchto obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

1.7 Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky akceptuje bez výhrady jako nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále, že se s nimi řádně před učiněním objednávky seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů a balného. Bez potvrzení souhlasu se zněním obchodních podmínek není technicky možné objednávku v e-shopu dokončit.

1.8 Kupujícímu se doporučuje si před učiněním objednávky uschovat pro svoji potřebu v rámci smluvního vztahu mezi ním a prodávajícím kopii obchodních podmínek v tom okamžiku na stránkách vyvěšených. Na případnou žádost kupujícího je prodávající povinen zaslat e-mailem kupujícímu verzi obchodních podmínek platnou v době odeslání jeho objednávky.

1.9 Případné odchylky od jednotlivých ustanovení obchodních podmínek platných pro konkrétní smluvní vztah je možné v průběhu realizace objednávky prodávajícím odsouhlasit písemným způsobem mezi oběma stranami (např. e-mailovou korespondencí). Korespondence se pak stává nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a tato odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. Předmět smlouvy
2.1 Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2 Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.LagionShop.eu.

2.3 Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.LagionShop.eu tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.4 Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného
v e-mailové zprávě s názvem PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY - VZNIK KUPNÍ SMLOUVY doručené kupujícímu.

2.5 Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

2.6 Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.LagionShop.eu, jeho popis, složení, užitná hodnota, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit, pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit, jakmile se o ní dozví.

3. Uživatelský účet a registrace kupujícího
3.1 Pro učinění objednávky v internetovém obchodě www.LagionShop.eu není nutná registrace kupujícího. Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu www.LagionShop.eu svůj zákaznický účet prostřednictvím registrace. Přihlášení do účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění dalších objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů) a archivaci košíku (před odesláním objednávky). Účet neumožňuje náhled ani editaci odeslaných objednávek či změnu osobních údajů.

3.2 V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu www.LagionShop.eu. Údaje budou použity pouze k realizaci objednávky kupujícího či vyřízení reklamace. Nebudou poskytnuty třetím stranám (kromě přepravce vyřizujícího předání objednaného zboží) ani jinak dále zpracovávány, ani nebudou použity jako databáze k marketingovým účelům Lagion Be s.r.o. (k zasílání adresné reklamy).

3.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Kupující je povinen neprodleně oznamovat změnu údajů uvedených v uživatelském účtu prodávajícímu na e-mail registrace@LagionShop.eu, nebo nejpozději při další objednávce své údaje před odesláním objednávky v objednávkovém formuláři aktualizovat (v tom případě však v registraci zůstanou údaje původní). Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud se liší údaje v registraci oproti údajům v aktuální objednávce, jsou za aktuální a správné považovány údaje uvedené v aktuální objednávce.

3.4 Přístup kupujícího k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5 Kupující může požádat o změnu uživatelského hesla či jeho opětovné zaslání na adrese registrace@LagionShop.eu. Heslo může být zasláno pouze na e-mailovou adresu uvedenou v registraci. Pokud došlo ke změně e-mailové adresy, kupující provede novou registraci.

3.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.7 Kupující je oprávněn kdykoli požádat o zrušení své registrace, a to zprávou zaslanou ze své registrované e-mailové adresy na adresu registrace@LagionShop.eu. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím e-mailu.

3.8 Prodávající může bez upozornění kdykoliv zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), anebo má podezření na zneužití uvedeného uživatelského účtu či e-mailové adresy.

4. Objednávka zboží a způsob uzavření kupní smlouvy
4.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (neboť prodávající není plátcem DPH). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o veškerých dalších nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a to v elektronickém nákupním košíku u položek nazvaných „Způsob dopravy.“ Kompletní cenu za objednávku se kupující v e-shopu dozví dříve, než definitivně odešle objednávku.

4.3 Kupující může učinit objednávku zboží pouze prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu www.LagionShop.eu, a to jako nepřihlášený zákazník, anebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.

4.4 Postup objednání:

4.4.1 Kupující vloží požadovaný druh zboží (a množství) do nákupního košíku tlačítkem KOUPIT. Bude přesměrován do nákupního košíku, kde uvidí aktuální cenu vedlejších nákladů dodávky pro různé způsoby dopravy (případné balné je již součástí ceny za uvedený druh dopravy) a druh platby.

Pokud chce pokračovat ve výběru dalšího zboží (tj. nechce ještě odeslat objednávku), stiskne tlačítko POKRAČOVAT V NÁKUPU.

4.4.2 Pokud kupující chce již zboží objednat, vybere si myší požadovaný způsob dopravy a také způsob platby a stiskne tlačítko OBJEDNAT. Tím se dostane do dalšího kroku, kde uvidí celkovou cenu objednávky.

Pokud chce ještě provést změnu (přidat/ubrat zboží, změnit způsob dopravy či platby) či nechce pokračovat v objednávce, stiskne tlačítko ZPĚT NA KOŠÍK.

4.4.3 Jestliže kupující již chce zboží objednat, doplní objednávkový formulář o svoje osobní údaje (přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, e-mailové a telefonické spojení), vyjádří souhlas s obchodními podmínkami a stiskne tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Bez vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami systém technicky neumožní objednávku dokončit.

4.5 Kupující je oprávněn stornovat (bez sankce) jím učiněnou objednávku nejpozději následující den po jejím odeslání prodávajícímu, a to přeposláním došlého potvrzení o objednávce na e-mailovou adresu shop@LagionShop.eu s uvedením, že uvedenou objednávku (či upřesněním, kterou její část – které zboží) kupující požaduje stornovat.

4.6 Po odeslání objednávky bude kupujícímu automaticky systémem na zadaný e-mail doručena první zpráva s názvem „Potvrzení objednávky,“ která pouze potvrzuje, že objednávka byla automaticky zaregistrována do systému.

4.7 Objednávka zboží učiněná kupujícím na stránkách www.LagionShop.eu se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

4.8 Odeslaná objednávka bude prodávajícím přezkoumána, v případě neúplných či nesmyslných údajů o osobě kupujícího nemusí být prodávajícím akceptována, na což bude kupující upozorněn. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.9 K oboustrannému uzavření kupní smlouvy (vzniku smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím) dojde až v okamžiku, kdy prodávající odešle kupujícímu e-mailovou zprávu o akceptaci objednávky s názvem „PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY - VZNIK KUPNÍ SMLOUVY.“ V případě volby platby předem zároveň prodávající zašle zálohovou fakturu – výzvu k platbě na 100 % ceny zboží, u tohoto způsobu platby lhůta pro dodání zboží začíná běžet od okamžiku připsání celé částky zálohy na bankovní účet prodávajícího.

4.10 Prodávající se zavazuje (v případě, že souhlasí s návrhem kupní smlouvy), potvrdit kupujícímu objednávku zprávou s názvem „PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY – VZNIK KUPNÍ SMLOUVY“ bez zbytečného odkladu po jejím obdržení (obvyklá lhůta je do 2 pracovních dnů). Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresu a kompletní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo cenu snížit bez oznámení (např. poskytnutím slevy na balné), přičemž kupující s případným snížením ceny tímto vyslovuje souhlas a prohlašuje, že kupní smlouva platí ve snížené ceně, kupujícímu tedy bude zaslán dokument „PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY – VZNIK KUPNÍ SMLOUVY“ s takto sníženou cenou.

4.11 Pokud kupující neobdrží zprávu „PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY – VZNIK KUPNÍ SMLOUVY“ či jiné vyrozumění, prodávající jeho objednávku zřejmě z technických důvodů neobdržel, kupní smlouva tudíž nevznikla a je potřeba prodávajícího kontaktovat e-mailem či telefonem pro dořešení.

4.12 Vzhledem k tomu, že na obalech dovozového zboží se obvykle nevyskytuje čeština, prodávající zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu ještě před dodáním zboží PDF soubor s překladem popisu, složení či návodu ke zboží, pokud je to vzhledem k charakteru zboží a charakteru údajů již uvedených na obalu účelné. Kupující s informováním o vlastnostech a složení zboží (včetně potravin) touto formou bez výhrad souhlasí. Kupující se zároveň výslovně zavazuje, že pokud dodané zboží nespotřebuje osobně, poskytnutou informaci o konkrétním zboží v úplné formě předá vhodnou formou konečnému konzumentovi veškerého zboží zakoupeného na www.LagionShop.eu (např. členům své rodiny). Pro tento účel může zkopírovat a vytisknout příslušnou část dokumentace o daném zboží. Pokud kupující požaduje uvést údaje v češtině přímo na zboží přelepem či žádá letáček o konkrétním zboží v českém jazyce (např. za účelem použití zboží jako dárku), již při objednávce požádá prodávajícího o tuto jinou formu informování o vlastnostech zboží.

4.13 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.14 Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím v souladu s ustanovením odstavce 4.5 tohoto článku obchodních podmínek nebo dojde-li k zániku objednávky zboží označeného v e-shopu „SKLADEM“ z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na bankovní účet kupujícího do 5 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k zániku objednávky tímto způsobem, a zároveň poté, co došlo k připsání částky na účet prodávajícího. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony směřující k jejich vrácení (např. učiní příkaz k úhradě s datem splatnosti v uvedené lhůtě).

5. Místo plnění
5.1 Místem plnění závazku prodávajícího je sídlo prodávajícího nebo místo, kde prodávající předá zboží dopravci k dopravě kupujícímu, či místo, kde dojde k osobnímu převzetí zboží kupujícím.

5.2 Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

6. Cena zboží a platební podmínky
6.1 Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.LagionShop.eu v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách nezahrnují DPH, neboť prodávající není plátcem DPH. Objednávku není možné v systému dokončit (odeslat) bez vybraného typu přepravy a způsobu platby. Celková cena dodávky včetně ceny za přepravné/balné se zobrazí již v košíku po zvolení způsobu přepravy a platby, tedy ještě před dokončením/odesláním objednávky. Pokud je součástí plnění předmětu kupní smlouvy i balné (např. u zaslání zboží poštou), je cena balného již zahrnuta v ceně přepravného uvedené v nákupním košíku ještě před odesláním objednávky. Pokud dojde k uzavření kupní smlouvy ve stejném rozsahu, jako byla učiněna objednávka, konečná cena je stejná jako cena uvedená na objednávce při objednání. V jiném případě se za konečnou kupní cenu považuje cena platná pro uzavřenou kupní smlouvu (tj. po oboustranném odsouhlasení nových podmínek).

6.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3 Kupní cenu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

6.3.1 platbou předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího vedený u Fio banky, a.s. – možné pro všechny typy přepravy i osobní odběr. K platbě 100% zálohy bude kupující vyzván při potvrzení objednávky dokladem Zálohová faktura – výzva k platbě, který obdrží zpravidla jako přílohu zprávy s názvem PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY - VZNIK KUPNÍ SMLOUVY. Kupující je povinen při platbě dodržet podmínky pro bezproblémovou identifikaci platby, zejména uvést správně variabilní symbol uvedený v zálohové faktuře.

Bez uvedení správného variabilního symbolu nebude možné platbu identifikovat (ledaže si prodávající bez pochybností ověří, že zálohu poslal skutečně kupující, např. podle přesné částky a jména uvedeného ve výpisu, dodatečnou e-mailovou korespondencí s domnělým převodcem). Neidentifikovaná platba bude po zjištění bez zbytečného odkladu převodci vrácena na stejný účet, z něhož byla přijata. Při neidentifikované platbě záloha pochopitelně nemůže být považována za uhrazenou, tj. nebude zatím běžet lhůta pro dodání zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ihned, nejdéle do 10 dnů od vystavení zálohové faktury. Pokud nebude záloha celkové kupní ceny zcela zaplacena a nebude dohodnuto jinak, kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší, a to odstoupením ze strany prodávajícího. Prodávající vrátí kupujícímu již zaslané peníze zpět na bankovní účet, z něhož přišly.

6.3.2 V současné době nelze platit hotově ani v e-shopu ani při osobním odběru.

6.4 Zasílání na dobírku prodávající neprovádí.

6.5 Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na bankovní účet prodávajícího uvedený v zálohové faktuře. Kupující může zboží převzít až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

6.6 V případě odchylky mezi již zaplacenou zálohou a konečnou cenou dohodnutou v uzavřené kupní smlouvě musí kupující nedoplatek předem doplatit na běžný účet prodávajícího, jinak mu nemůže být plněno. Případný přeplatek zálohy bude kupujícímu prodávajícím vrácen bez zbytečného odkladu na běžný účet kupujícího.

6.7 Faktura/konečné vyúčtování vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako účetní/daňový doklad a dodací list (doklad o převzetí zboží).

6.8 Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu www.LagionShop.eu označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

7. Dodací lhůta
7.1 Dodací lhůtou se rozumí:

7.1.1 při dodání poštou den podání zásilky na České poště,

7.1.2 při donášce okamžik, od kdy je zboží nachystáno k prvnímu rozvozu ve standardním termínu rozvážky,

7.1.3 při osobním vyzvednutí okamžik, od kdy je zboží připraveno v sídle prodávajícího k osobnímu vyzvednutí kupujícím,

7.2 Prodávající bez prodlení informuje e-mailem či telefonem kupujícího o odeslání zboží poštou, o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí sídle či o tom, že je zboží nachystáno k rozvozu v určený rozvážkový termín.

7.3 Zboží označené v e-shopu „SKLADEM“ – při osobním odběru je zboží v sídle prodávajícího rezervováno pro kupujícího po dobu 10 dnů od potvrzení objednávky. Poté je objednávka/kupní smlouva (pokud není s kupujícím individuálně dohodnuto jinak) stornována pro nevyzvednutí kupujícím.

7.4 U zboží označeného v e-shopu „SKLADEM“ činí dodací lhůta:

7.4.1 při platbě předem bankovním převodem činí dodací lhůta zboží 1 až 3 pracovní dny od připsání plné úhrady zálohy na účet dodavatele,

7.4.2 při platbě v hotovosti činí dodací lhůta zboží 1 až 5 kalendářních dní od uzavření kupní smlouvy.

7.5 U zboží označeného v e-shopu „NA OBJEDNÁVKU“ je dodací lhůta individuální dle nabídky a dohody.

7.6 V případě, že objednané zboží (ať SKLADEM či NA OBJEDNÁVKU) nemůže prodávající předat dopravci či připravit k osobnímu odběru nebo rozvozu ve lhůtách dle předchozích odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající e-mailem kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. Pokud kupující souhlasí, mění se tímto souhlasem dodací lhůta uzavřené kupní smlouvy. Pokud kupující nesouhlasí či do 1 týdne na dotaz nijak nereaguje, kupní smlouva se ruší bez penalizace a prodávající je povinen kupujícímu vrátit celou zaplacenou zálohu.

8. Dopravní podmínky, cena dopravného a balného
8.1 Kupující si při objednávce zboží již v košíku zvolí některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky: dodání poštou, donáška/dovážka, osobní odběr v sídle prodávajícího.

8.2 Pokud je součástí přepravy i obal, je balné již zahrnuto v ceně přepravného uvedené v nákupním košíku. Cena za přepravného pro jednotlivé typy přepravy/vyzvednutí zboží:

8.2.1 dodání poštou - k ceně zboží se připočte částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím a za balné. Cena přepravného/balného je uvedena v nákupním košíku ještě před odesláním objednávky a je konečná;

8.2.2 donáška – k ceně zboží se připočte pouze přepravné, balné se nehradí. Cena za donášku je uvedena v nákupním košíku před odesláním objednávky a je konečná. Donáška je možná pouze v rámci určených obcí v okrese Beroun či Plzeň. Případné požadavky na individuální dovážku mimo určené obce může kupující poptat před objednáním zboží u prodávajícího;

8.2.3 osobní odběr zboží v sídle prodávajícího – přepravné ani balné se nehradí.

8.3 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě výslovného požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Prodávající si vyhrazuje možnost zvolit jiný (avšak nejméně stejně rychlý a kvalitní) způsob dopravy, aniž by navýšil cenu sjednaného dopravného.

8.4 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.5 Podmínky dodání při doručení poštou či externím dopravcem

8.5.1 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním na místě reklamaci přepravy. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem na výdejní listině přepravce (České pošty) kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Kupující problém s přepravou oznámí následně neprodleně prodávajícímu.

8.5.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.5.3 Projeví-li kupující zájem o opakované doručení zásilky, kterou si nevyzvedl při prvním pokusu o doručení, bude mu zásilka znovu doručena až po úhradě dohodnuté ceny za opakované zaslání na bankovní účet prodávajícího.

8.5.4 Nepřevezme-li kupující zboží v e-shopu označené SKLADEM při dodání poštou (netýká se poškozené zásilky), kdy zásilka je prodávajícímu po uplynutí lhůty pro vyzvednutí zásilky přepravcem automaticky vrácena, a kupující nereaguje na výzvy či nejeví zájem o znovuzaslání, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu za nepřevzetí zásilky ve výši 15 % z celkové kupní ceny zásilky a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu rovněž právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady a smluvní pokutu za nepřevzetí zásilky prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu. Prodávající vrátí (nedohodne-li se s kupujícím jinak) kupujícímu do 5 pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího zbytek kupní ceny bezhotovostně na bankovní účet, z něhož byla zaplacena záloha na předmětné zboží.

8.5.5 Nepřevezme-li kupující zboží, které bylo pro něj zajištěno na objednávku (v e-shopu označeno jako NA OBJEDNÁVKU) ani dodatečně, či vůbec nereaguje na výzvy k převzetí, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu za nepřevzetí objednávkového zboží ve výši 25 % z celkové kupní ceny a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu rovněž právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na pokusy o doručení zboží kupujícímu, náklady na objednanou speciální přepravu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady a smluvní pokutu za nepřevzetí objednávkového zboží prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu. Prodávající vrátí (nedohodne-li se s kupujícím jinak) kupujícímu do 5 pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího zbytek kupní ceny bezhotovostně na bankovní účet, z něhož byla zaplacena záloha na předmětné objednávkové zboží.

8.6 Podmínky dodání při osobním odběru či donášce

8.6.1 Při osobním odběru v sídle prodávajícího (a obvykle rovněž v místě donášky) má kupující možnost si zboží prohlédnout (bez otevření či porušení obalu) a případně zboží nezakoupit či bez prodlení na místě ihned vrátit (v nezměněném a zcela nepoužitém stavu, bez otevření či porušení obalu). V takovém případě se příslušná část kupní smlouvy týkající se vráceného/nechtěného zboží ruší. V případě již předem bankovním převodem zaplaceného zboží prodávající přeplatek zálohy vrátí do 7 pracovních dnů převodem na bankovní účet kupujícího. Vrácení či nepřevzetí zboží se zaznamená do objednávky či faktury, kupující je povinen takový záznam svým podpisem potvrdit.

9. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží
9.1 Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

9.2 Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

10. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího-spotřebitele
10.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

10.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 10.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy provede kupující písemně. V odstoupení od smlouvy kupující uvede číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla tuzemského korunového bankovního účtu a bankovního ústavu kupujícího, případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu na adresu Lagion Be s.r.o., K Vodojemu 144, 267 21 Tmaň či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@LagionShop.eu.

10.3 V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu, přepravu do sídla prodávajícího provede kupující na vlastní náklady. Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno.

10.4 V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

10.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 10.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

10.6 Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 10.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

10.7 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 10.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 7 pracovních dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 10.6 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

10.8 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 10.5 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřizování reklamací
11.1 Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího-spotřebitele, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

11.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

11.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání, je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

11.4 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.LagionShop.eu v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu www.LagionShop.eu a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

11.5 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího písemně (poštou či e-mailem) či osobně (po předchozí dohodě) v sídle prodávajícího Lagion Be s.r.o., K Vodojemu 144, 267 21 Tmaň. Odpovědný zástupce: Luboš Agi, e-mail: reklamace@LagionShop.eu, tel. 608 926 256. V písemné reklamaci vad kupující označí vady, jakým způsobem se projevují, navrhne způsob vyřízení reklamace, a uvede svoji e-mailovou adresu. Zároveň předloží reklamované zboží.

11.6 Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o doručení reklamace – při písemné reklamaci zašle potvrzení e-mailem, při osobní reklamaci prodávající vydá papírové potvrzení na místě. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace, obdobně e-mailem, poštou či osobně.

11.7 Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, nedodržením maximální nosnosti, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

11.8 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz

12. Ochrana osobních údajů
12.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.3 Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

12.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s vyřízením jeho objednávek a reklamací na elektronickou adresu kupujícího.

12.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

12.6 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

12.6.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

12.6.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

12.7 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13. Objednání zasílání novinek
13.1 Prodávající prohlašuje, že nebude bez vyžádání zasílat kupujícímu na jeho fyzickou adresu ani na telefon či e-mail žádná obchodní sdělení. Kupujícího bude kontaktovat pouze za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

13.2 Kupující či jiná osoba si však může na přání vyžádat zasílání novinek e-shopů společnosti Lagion Be s.r.o. na svoji e-mailovou adresu. Stačí zaslat e-mail s níže uvedeným textem na adresu novinky@LagionShop.eu

13.3 Text pro zkopírování do žádosti o zasílání e-mailových novinek z internetových obchodů společnosti Lagion Be s.r.o.:

„Zasílejte mi prosím maximálně dvakrát měsíčně novinky obchodu www.LagionShop.eu na tuto e-mailovou adresu: ……………. Prohlašuji, že jsem oprávněným uživatelem uvedené e-mailové adresy. Tímto uděluji až do odvolání souhlas se zařazením mé e-mailové adresy do databáze e-mailových adres pro zasílání e-mailových přehledů o novinkách v obchodech společnosti Lagion Be s.r.o. (např. www.LagionShop.eu). Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu novinky@LagionShop.eu, např. v předmětu „ODHLASIT“ či „UNSUBSCRIBE“ či jinou zprávou, z níž bude zřejmé moje přání odběr aktualit ukončit.“

14. Další práva, povinnosti a odpovědnost smluvních stran
14.1 Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.LagionShop.eu. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.LagionShop.eu nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

14.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem, nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

14.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

14.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Obchodní podmínky internetového obchodu www.LagionShop.eu

platné od 2017-02-27

Všeobecná ustanovení
Předmět smlouvy
Uživatelský účet a registrace kupujícího
Objednávka zboží a způsob uzavření kupní smlouvy
Místo plnění
Cena zboží a platební podmínky
Dodací lhůta
Dopravní podmínky, cena dopravného a balného
Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího-spotřebitele
Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřizování reklamací
Ochrana osobních údajů
Objednání zasílání novinek
Další práva, povinnosti a odpovědnost smluvních stran

1. Všeobecná ustanovení
1.1 Provozovatelem internetového obchodu www.LagionShop.eu je společnost Lagion Be s.r.o., DIČ/IČ: CZ24735809, se sídlem K Vodojemu 144, 267 21 Tmaň, Česká republika, e-mail: shop@LagionShop.eu (dále jen prodávající). Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169991. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost vlastní živnostenské oprávnění v oboru činnosti Velkoobchod a maloobchod.

1.2 Kupujícím je tuzemská fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.LagionShop.eu (dále jen kupující). Osobám s bydlištěm, sídlem či zasílací adresou mimo Českou republiku zboží prodávající zboží nedodává.

1.3 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozováného na internetové adrese www.LagionShop.eu, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.LagionShop.eu (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.4 Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.5 Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.LagionShop.eu mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku 10 těchto obchodních podmínek.

1.6 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou platné od data uvedeného v hlavičce tohoto dokumentu (datum uvedeno ve formátu: rok-měsíc-den). Prodávající si vyhrazuje právo bez oznámení kdykoliv vydat novou verzi obchodních podmínek a vyvěsit ji na stránkách internetového obchodu, aniž by tam ponechal starou verzi obchodních podmínek. Změny těchto obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

1.7 Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky akceptuje bez výhrady jako nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále, že se s nimi řádně před učiněním objednávky seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů a balného. Bez potvrzení souhlasu se zněním obchodních podmínek není technicky možné objednávku v e-shopu dokončit.

1.8 Kupujícímu se doporučuje si před učiněním objednávky uschovat pro svoji potřebu v rámci smluvního vztahu mezi ním a prodávajícím kopii obchodních podmínek v tom okamžiku na stránkách vyvěšených. Na případnou žádost kupujícího je prodávající povinen zaslat e-mailem kupujícímu verzi obchodních podmínek platnou v době odeslání jeho objednávky.

1.9 Případné odchylky od jednotlivých ustanovení obchodních podmínek platných pro konkrétní smluvní vztah je možné v průběhu realizace objednávky prodávajícím odsouhlasit písemným způsobem mezi oběma stranami (např. e-mailovou korespondencí). Korespondence se pak stává nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a tato odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. Předmět smlouvy
2.1 Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2 Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.LagionShop.eu.

2.3 Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.LagionShop.eu tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.4 Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného
v e-mailové zprávě s názvem PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY - VZNIK KUPNÍ SMLOUVY doručené kupujícímu.

2.5 Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

2.6 Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.LagionShop.eu, jeho popis, složení, užitná hodnota, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit, pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit, jakmile se o ní dozví.

3. Uživatelský účet a registrace kupujícího
3.1 Pro učinění objednávky v internetovém obchodě www.LagionShop.eu není nutná registrace kupujícího. Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu www.LagionShop.eu svůj zákaznický účet prostřednictvím registrace. Přihlášení do účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění dalších objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů) a archivaci košíku (před odesláním objednávky). Účet neumožňuje náhled ani editaci odeslaných objednávek či změnu osobních údajů.

3.2 V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu www.LagionShop.eu. Údaje budou použity pouze k realizaci objednávky kupujícího či vyřízení reklamace. Nebudou poskytnuty třetím stranám (kromě přepravce vyřizujícího předání objednaného zboží) ani jinak dále zpracovávány, ani nebudou použity jako databáze k marketingovým účelům Lagion Be s.r.o. (k zasílání adresné reklamy).

3.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Kupující je povinen neprodleně oznamovat změnu údajů uvedených v uživatelském účtu prodávajícímu na e-mail registrace@LagionShop.eu, nebo nejpozději při další objednávce své údaje před odesláním objednávky v objednávkovém formuláři aktualizovat (v tom případě však v registraci zůstanou údaje původní). Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud se liší údaje v registraci oproti údajům v aktuální objednávce, jsou za aktuální a správné považovány údaje uvedené v aktuální objednávce.

3.4 Přístup kupujícího k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5 Kupující může požádat o změnu uživatelského hesla či jeho opětovné zaslání na adrese registrace@LagionShop.eu. Heslo může být zasláno pouze na e-mailovou adresu uvedenou v registraci. Pokud došlo ke změně e-mailové adresy, kupující provede novou registraci.

3.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.7 Kupující je oprávněn kdykoli požádat o zrušení své registrace, a to zprávou zaslanou ze své registrované e-mailové adresy na adresu registrace@LagionShop.eu. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím e-mailu.

3.8 Prodávající může bez upozornění kdykoliv zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), anebo má podezření na zneužití uvedeného uživatelského účtu či e-mailové adresy.

4. Objednávka zboží a způsob uzavření kupní smlouvy
4.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (neboť prodávající není plátcem DPH). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o veškerých dalších nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a to v elektronickém nákupním košíku u položek nazvaných „Způsob dopravy.“ Kompletní cenu za objednávku se kupující v e-shopu dozví dříve, než definitivně odešle objednávku.

4.3 Kupující může učinit objednávku zboží pouze prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu www.LagionShop.eu, a to jako nepřihlášený zákazník, anebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.

4.4 Postup objednání:

4.4.1 Kupující vloží požadovaný druh zboží (a množství) do nákupního košíku tlačítkem KOUPIT. Bude přesměrován do nákupního košíku, kde uvidí aktuální cenu vedlejších nákladů dodávky pro různé způsoby dopravy (případné balné je již součástí ceny za uvedený druh dopravy) a druh platby.

Pokud chce pokračovat ve výběru dalšího zboží (tj. nechce ještě odeslat objednávku), stiskne tlačítko POKRAČOVAT V NÁKUPU.

4.4.2 Pokud kupující chce již zboží objednat, vybere si myší požadovaný způsob dopravy a také způsob platby a stiskne tlačítko OBJEDNAT. Tím se dostane do dalšího kroku, kde uvidí celkovou cenu objednávky.

Pokud chce ještě provést změnu (přidat/ubrat zboží, změnit způsob dopravy či platby) či nechce pokračovat v objednávce, stiskne tlačítko ZPĚT NA KOŠÍK.

4.4.3 Jestliže kupující již chce zboží objednat, doplní objednávkový formulář o svoje osobní údaje (přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, e-mailové a telefonické spojení), vyjádří souhlas s obchodními podmínkami a stiskne tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Bez vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami systém technicky neumožní objednávku dokončit.

4.5 Kupující je oprávněn stornovat (bez sankce) jím učiněnou objednávku nejpozději následující den po jejím odeslání prodávajícímu, a to přeposláním došlého potvrzení o objednávce na e-mailovou adresu shop@LagionShop.eu s uvedením, že uvedenou objednávku (či upřesněním, kterou její část – které zboží) kupující požaduje stornovat.

4.6 Po odeslání objednávky bude kupujícímu automaticky systémem na zadaný e-mail doručena první zpráva s názvem „Potvrzení objednávky,“ která pouze potvrzuje, že objednávka byla automaticky zaregistrována do systému.

4.7 Objednávka zboží učiněná kupujícím na stránkách www.LagionShop.eu se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

4.8 Odeslaná objednávka bude prodávajícím přezkoumána, v případě neúplných či nesmyslných údajů o osobě kupujícího nemusí být prodávajícím akceptována, na což bude kupující upozorněn. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.9 K oboustrannému uzavření kupní smlouvy (vzniku smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím) dojde až v okamžiku, kdy prodávající odešle kupujícímu e-mailovou zprávu o akceptaci objednávky s názvem „PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY - VZNIK KUPNÍ SMLOUVY.“ V případě volby platby předem zároveň prodávající zašle zálohovou fakturu – výzvu k platbě na 100 % ceny zboží, u tohoto způsobu platby lhůta pro dodání zboží začíná běžet od okamžiku připsání celé částky zálohy na bankovní účet prodávajícího.

4.10 Prodávající se zavazuje (v případě, že souhlasí s návrhem kupní smlouvy), potvrdit kupujícímu objednávku zprávou s názvem „PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY – VZNIK KUPNÍ SMLOUVY“ bez zbytečného odkladu po jejím obdržení (obvyklá lhůta je do 2 pracovních dnů). Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresu a kompletní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo cenu snížit bez oznámení (např. poskytnutím slevy na balné), přičemž kupující s případným snížením ceny tímto vyslovuje souhlas a prohlašuje, že kupní smlouva platí ve snížené ceně, kupujícímu tedy bude zaslán dokument „PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY – VZNIK KUPNÍ SMLOUVY“ s takto sníženou cenou.

4.11 Pokud kupující neobdrží zprávu „PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY – VZNIK KUPNÍ SMLOUVY“ či jiné vyrozumění, prodávající jeho objednávku zřejmě z technických důvodů neobdržel, kupní smlouva tudíž nevznikla a je potřeba prodávajícího kontaktovat e-mailem či telefonem pro dořešení.

4.12 Vzhledem k tomu, že na obalech dovozového zboží se obvykle nevyskytuje čeština, prodávající zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu ještě před dodáním zboží PDF soubor s překladem popisu, složení či návodu ke zboží, pokud je to vzhledem k charakteru zboží a charakteru údajů již uvedených na obalu účelné. Kupující s informováním o vlastnostech a složení zboží (včetně potravin) touto formou bez výhrad souhlasí. Kupující se zároveň výslovně zavazuje, že pokud dodané zboží nespotřebuje osobně, poskytnutou informaci o konkrétním zboží v úplné formě předá vhodnou formou konečnému konzumentovi veškerého zboží zakoupeného na www.LagionShop.eu (např. členům své rodiny). Pro tento účel může zkopírovat a vytisknout příslušnou část dokumentace o daném zboží. Pokud kupující požaduje uvést údaje v češtině přímo na zboží přelepem či žádá letáček o konkrétním zboží v českém jazyce (např. za účelem použití zboží jako dárku), již při objednávce požádá prodávajícího o tuto jinou formu informování o vlastnostech zboží.

4.13 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.14 Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím v souladu s ustanovením odstavce 4.5 tohoto článku obchodních podmínek nebo dojde-li k zániku objednávky zboží označeného v e-shopu „SKLADEM“ z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na bankovní účet kupujícího do 5 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k zániku objednávky tímto způsobem, a zároveň poté, co došlo k připsání částky na účet prodávajícího. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony směřující k jejich vrácení (např. učiní příkaz k úhradě s datem splatnosti v uvedené lhůtě).

5. Místo plnění
5.1 Místem plnění závazku prodávajícího je sídlo prodávajícího nebo místo, kde prodávající předá zboží dopravci k dopravě kupujícímu, či místo, kde dojde k osobnímu převzetí zboží kupujícím.

5.2 Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

6. Cena zboží a platební podmínky
6.1 Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.LagionShop.eu v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách nezahrnují DPH, neboť prodávající není plátcem DPH. Objednávku není možné v systému dokončit (odeslat) bez vybraného typu přepravy a způsobu platby. Celková cena dodávky včetně ceny za přepravné/balné se zobrazí již v košíku po zvolení způsobu přepravy a platby, tedy ještě před dokončením/odesláním objednávky. Pokud je součástí plnění předmětu kupní smlouvy i balné (např. u zaslání zboží poštou), je cena balného již zahrnuta v ceně přepravného uvedené v nákupním košíku ještě před odesláním objednávky. Pokud dojde k uzavření kupní smlouvy ve stejném rozsahu, jako byla učiněna objednávka, konečná cena je stejná jako cena uvedená na objednávce při objednání. V jiném případě se za konečnou kupní cenu považuje cena platná pro uzavřenou kupní smlouvu (tj. po oboustranném odsouhlasení nových podmínek).

6.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3 Kupní cenu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

6.3.1 platbou předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího vedený u Fio banky, a.s. – možné pro všechny typy přepravy i osobní odběr. K platbě 100% zálohy bude kupující vyzván při potvrzení objednávky dokladem Zálohová faktura – výzva k platbě, který obdrží zpravidla jako přílohu zprávy s názvem PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY - VZNIK KUPNÍ SMLOUVY. Kupující je povinen při platbě dodržet podmínky pro bezproblémovou identifikaci platby, zejména uvést správně variabilní symbol uvedený v zálohové faktuře.

Bez uvedení správného variabilního symbolu nebude možné platbu identifikovat (ledaže si prodávající bez pochybností ověří, že zálohu poslal skutečně kupující, např. podle přesné částky a jména uvedeného ve výpisu, dodatečnou e-mailovou korespondencí s domnělým převodcem). Neidentifikovaná platba bude po zjištění bez zbytečného odkladu převodci vrácena na stejný účet, z něhož byla přijata. Při neidentifikované platbě záloha pochopitelně nemůže být považována za uhrazenou, tj. nebude zatím běžet lhůta pro dodání zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ihned, nejdéle do 10 dnů od vystavení zálohové faktury. Pokud nebude záloha celkové kupní ceny zcela zaplacena a nebude dohodnuto jinak, kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší, a to odstoupením ze strany prodávajícího. Prodávající vrátí kupujícímu již zaslané peníze zpět na bankovní účet, z něhož přišly.

6.3.2 V současné době nelze platit hotově ani v e-shopu ani při osobním odběru.

6.4 Zasílání na dobírku prodávající neprovádí.

6.5 Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na bankovní účet prodávajícího uvedený v zálohové faktuře. Kupující může zboží převzít až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

6.6 V případě odchylky mezi již zaplacenou zálohou a konečnou cenou dohodnutou v uzavřené kupní smlouvě musí kupující nedoplatek předem doplatit na běžný účet prodávajícího, jinak mu nemůže být plněno. Případný přeplatek zálohy bude kupujícímu prodávajícím vrácen bez zbytečného odkladu na běžný účet kupujícího.

6.7 Faktura/konečné vyúčtování vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako účetní/daňový doklad a dodací list (doklad o převzetí zboží).

6.8 Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu www.LagionShop.eu označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

7. Dodací lhůta
7.1 Dodací lhůtou se rozumí:

7.1.1 při dodání poštou den podání zásilky na České poště,

7.1.2 při donášce okamžik, od kdy je zboží nachystáno k prvnímu rozvozu ve standardním termínu rozvážky,

7.1.3 při osobním vyzvednutí okamžik, od kdy je zboží připraveno v sídle prodávajícího k osobnímu vyzvednutí kupujícím,

7.2 Prodávající bez prodlení informuje e-mailem či telefonem kupujícího o odeslání zboží poštou, o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí sídle či o tom, že je zboží nachystáno k rozvozu v určený rozvážkový termín.

7.3 Zboží označené v e-shopu „SKLADEM“ – při osobním odběru je zboží v sídle prodávajícího rezervováno pro kupujícího po dobu 10 dnů od potvrzení objednávky. Poté je objednávka/kupní smlouva (pokud není s kupujícím individuálně dohodnuto jinak) stornována pro nevyzvednutí kupujícím.

7.4 U zboží označeného v e-shopu „SKLADEM“ činí dodací lhůta:

7.4.1 při platbě předem bankovním převodem činí dodací lhůta zboží 1 až 3 pracovní dny od připsání plné úhrady zálohy na účet dodavatele,

7.4.2 při platbě v hotovosti činí dodací lhůta zboží 1 až 5 kalendářních dní od uzavření kupní smlouvy.

7.5 U zboží označeného v e-shopu „NA OBJEDNÁVKU“ je dodací lhůta individuální dle nabídky a dohody.

7.6 V případě, že objednané zboží (ať SKLADEM či NA OBJEDNÁVKU) nemůže prodávající předat dopravci či připravit k osobnímu odběru nebo rozvozu ve lhůtách dle předchozích odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající e-mailem kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. Pokud kupující souhlasí, mění se tímto souhlasem dodací lhůta uzavřené kupní smlouvy. Pokud kupující nesouhlasí či do 1 týdne na dotaz nijak nereaguje, kupní smlouva se ruší bez penalizace a prodávající je povinen kupujícímu vrátit celou zaplacenou zálohu.

8. Dopravní podmínky, cena dopravného a balného
8.1 Kupující si při objednávce zboží již v košíku zvolí některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky: dodání poštou, donáška/dovážka, osobní odběr v sídle prodávajícího.

8.2 Pokud je součástí přepravy i obal, je balné již zahrnuto v ceně přepravného uvedené v nákupním košíku. Cena za přepravného pro jednotlivé typy přepravy/vyzvednutí zboží:

8.2.1 dodání poštou - k ceně zboží se připočte částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím a za balné. Cena přepravného/balného je uvedena v nákupním košíku ještě před odesláním objednávky a je konečná;

8.2.2 donáška – k ceně zboží se připočte pouze přepravné, balné se nehradí. Cena za donášku je uvedena v nákupním košíku před odesláním objednávky a je konečná. Donáška je možná pouze v rámci určených obcí v okrese Beroun či Plzeň. Případné požadavky na individuální dovážku mimo určené obce může kupující poptat před objednáním zboží u prodávajícího;

8.2.3 osobní odběr zboží v sídle prodávajícího – přepravné ani balné se nehradí.

8.3 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě výslovného požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Prodávající si vyhrazuje možnost zvolit jiný (avšak nejméně stejně rychlý a kvalitní) způsob dopravy, aniž by navýšil cenu sjednaného dopravného.

8.4 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.5 Podmínky dodání při doručení poštou či externím dopravcem

8.5.1 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním na místě reklamaci přepravy. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem na výdejní listině přepravce (České pošty) kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Kupující problém s přepravou oznámí následně neprodleně prodávajícímu.

8.5.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.5.3 Projeví-li kupující zájem o opakované doručení zásilky, kterou si nevyzvedl při prvním pokusu o doručení, bude mu zásilka znovu doručena až po úhradě dohodnuté ceny za opakované zaslání na bankovní účet prodávajícího.

8.5.4 Nepřevezme-li kupující zboží v e-shopu označené SKLADEM při dodání poštou (netýká se poškozené zásilky), kdy zásilka je prodávajícímu po uplynutí lhůty pro vyzvednutí zásilky přepravcem automaticky vrácena, a kupující nereaguje na výzvy či nejeví zájem o znovuzaslání, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu za nepřevzetí zásilky ve výši 15 % z celkové kupní ceny zásilky a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu rovněž právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady a smluvní pokutu za nepřevzetí zásilky prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu. Prodávající vrátí (nedohodne-li se s kupujícím jinak) kupujícímu do 5 pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího zbytek kupní ceny bezhotovostně na bankovní účet, z něhož byla zaplacena záloha na předmětné zboží.

8.5.5 Nepřevezme-li kupující zboží, které bylo pro něj zajištěno na objednávku (v e-shopu označeno jako NA OBJEDNÁVKU) ani dodatečně, či vůbec nereaguje na výzvy k převzetí, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu za nepřevzetí objednávkového zboží ve výši 25 % z celkové kupní ceny a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu rovněž právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na pokusy o doručení zboží kupujícímu, náklady na objednanou speciální přepravu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady a smluvní pokutu za nepřevzetí objednávkového zboží prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu. Prodávající vrátí (nedohodne-li se s kupujícím jinak) kupujícímu do 5 pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího zbytek kupní ceny bezhotovostně na bankovní účet, z něhož byla zaplacena záloha na předmětné objednávkové zboží.

8.6 Podmínky dodání při osobním odběru či donášce

8.6.1 Při osobním odběru v sídle prodávajícího (a obvykle rovněž v místě donášky) má kupující možnost si zboží prohlédnout (bez otevření či porušení obalu) a případně zboží nezakoupit či bez prodlení na místě ihned vrátit (v nezměněném a zcela nepoužitém stavu, bez otevření či porušení obalu). V takovém případě se příslušná část kupní smlouvy týkající se vráceného/nechtěného zboží ruší. V případě již předem bankovním převodem zaplaceného zboží prodávající přeplatek zálohy vrátí do 7 pracovních dnů převodem na bankovní účet kupujícího. Vrácení či nepřevzetí zboží se zaznamená do objednávky či faktury, kupující je povinen takový záznam svým podpisem potvrdit.

9. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží
9.1 Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

9.2 Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

10. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího-spotřebitele
10.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

10.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 10.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy provede kupující písemně. V odstoupení od smlouvy kupující uvede číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla tuzemského korunového bankovního účtu a bankovního ústavu kupujícího, případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu na adresu Lagion Be s.r.o., K Vodojemu 144, 267 21 Tmaň či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@LagionShop.eu.

10.3 V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu, přepravu do sídla prodávajícího provede kupující na vlastní náklady. Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno.

10.4 V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

10.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 10.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

10.6 Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 10.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

10.7 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 10.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 7 pracovních dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 10.6 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

10.8 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 10.5 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřizování reklamací
11.1 Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího-spotřebitele, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

11.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

11.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání, je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

11.4 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.LagionShop.eu v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu www.LagionShop.eu a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

11.5 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího písemně (poštou či e-mailem) či osobně (po předchozí dohodě) v sídle prodávajícího Lagion Be s.r.o., K Vodojemu 144, 267 21 Tmaň. Odpovědný zástupce: Luboš Agi, e-mail: reklamace@LagionShop.eu, tel. 608 926 256. V písemné reklamaci vad kupující označí vady, jakým způsobem se projevují, navrhne způsob vyřízení reklamace, a uvede svoji e-mailovou adresu. Zároveň předloží reklamované zboží.

11.6 Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o doručení reklamace – při písemné reklamaci zašle potvrzení e-mailem, při osobní reklamaci prodávající vydá papírové potvrzení na místě. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace, obdobně e-mailem, poštou či osobně.

11.7 Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, nedodržením maximální nosnosti, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

11.8 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz

12. Ochrana osobních údajů
12.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.3 Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

12.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s vyřízením jeho objednávek a reklamací na elektronickou adresu kupujícího.

12.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

12.6 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

12.6.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

12.6.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

12.7 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13. Objednání zasílání novinek
13.1 Prodávající prohlašuje, že nebude bez vyžádání zasílat kupujícímu na jeho fyzickou adresu ani na telefon či e-mail žádná obchodní sdělení. Kupujícího bude kontaktovat pouze za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

13.2 Kupující či jiná osoba si však může na přání vyžádat zasílání novinek e-shopů společnosti Lagion Be s.r.o. na svoji e-mailovou adresu. Stačí zaslat e-mail s níže uvedeným textem na adresu novinky@LagionShop.eu

13.3 Text pro zkopírování do žádosti o zasílání e-mailových novinek z internetových obchodů společnosti Lagion Be s.r.o.:

„Zasílejte mi prosím maximálně dvakrát měsíčně novinky obchodu www.LagionShop.eu na tuto e-mailovou adresu: ……………. Prohlašuji, že jsem oprávněným uživatelem uvedené e-mailové adresy. Tímto uděluji až do odvolání souhlas se zařazením mé e-mailové adresy do databáze e-mailových adres pro zasílání e-mailových přehledů o novinkách v obchodech společnosti Lagion Be s.r.o. (např. www.LagionShop.eu). Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu novinky@LagionShop.eu, např. v předmětu „ODHLASIT“ či „UNSUBSCRIBE“ či jinou zprávou, z níž bude zřejmé moje přání odběr aktualit ukončit.“

14. Další práva, povinnosti a odpovědnost smluvních stran
14.1 Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.LagionShop.eu. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.LagionShop.eu nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

14.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem, nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

14.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

14.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.